Aktualności

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi zaprasza do złożenia oferty.

5 Grudzień 2019 r.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi  reprezentowany przez Kierownika  zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Krobia w roku 2020 ” Załączniki zapytanie ofertowe 2020 OPS Krobia File size: 31 KB Downloads: 1

KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA

1 Wrzesień 2019 r.
Gmina Krobia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi jest partnerem projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”,  realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja) dla gmin miejsko-wiejskich […]

Pragniemy poinformować, iż Gmina Krobia uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”

1 Wrzesień 2019 r.
Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osi Priorytetowej 7 – Włączenie społeczne Działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Lider Projektu: Gmina Krobia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi Partnerzy  projektu: Powiat Gostyński,  Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski Główny cel – W okresie 1.07.2020-30.06.2023 r. wzrost dostępu 120 osób, w tym 73% kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu […]

Wnioski o stypendium szkolne

28 Sierpień 2019 r.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia. Druki wniosków można pobierać od dnia 29.08.2019r. w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, pokój nr 2 ( tel. 655711109)  lub na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. Wnioski wraz z pełną dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2019r. do 16.09.2019r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15.10.2019r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej […]

Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi

23 Sierpień 2019 r.
Oferty należy składać w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul Powstańców Wlkp.126, 63-840 Krobia, osobiście lub drogą pocztową w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystent rodziny” w terminie do 6 września 2019 r. do godz.15.00. Załączniki Nabór na stanowisko asystenta rodziny File size: 765 KB Downloads: 37 Kwestionariusz osobowy kandydata File size: 49 KB Downloads: 41 Klauzula informacyjna zgodna z RODO (klauzula dla kandydata do pracy) File size: 282 KB Downloads: 21